Statut Polskiego Klubu Stawaka Śląskiego

Powołanego przy Rawickim Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Klub powołany jest z inicjatywy hodowców gołębi rasy  Stawak Śląski należących do    Rawickiego Stowarzyszenia.

2. Klub będzie działał przy Rawickim Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza.

3.Siedzibą Klubu jest siedzibą Rawickiego Stowarzyszenia HGRDOiDI

4.Terenem działania jest obszar Polski.

 

§ 2

1.Działalność  Klubu jest zgodna ze statutem P.Z.H.G.R.I.D.I.

2.Klub ma prawo do używania pieczęci, logotypu, proporców, odznak i obrączek rodowych zgodnie z przepisami związkowymi.

3.Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

4.Działalność Klubu finansowana jest  ze  składek członków oraz sponsorów.

 

 

Rozdział II

 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 

§ 3

1.Członkiem Klubu może być hodowca gołębi rasy Stawak Śląski, który jest członkiem krajowego lub zagranicznego związku lub podobnej  organizacji wchodzącej w skład federacji europejskiej.

2.Złoży pisemną deklaracje oraz dokona opłaty wpisowej.

3.Od osób poniżej 16 lat wymaga się pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

 

§ 4

Prawa członka Klubu:

1.Posiada czynne i bierne prawa wyborcze do wszystkich władz Klubu.

2.Uczestniczenie w zebraniach Klubu.

3.Korzystania z porad i pomocy w zakresie uchwalonego statutu.

4.Uczestniczenie  w wystawach organizowanych przez Klub.

5.Składać wnioski mające związek ze statutowymi kierunkami działalności klubu.

 

§ 5

Obowiązki członka Klubu:

1.Przestrzeganie  postanowień regulaminu Klubu oraz uchwał zarządu.

2.Współpracowanie  z władzami klubu.

3.Czynnie uczestniczenie  w podjętych pracach oraz sumienne wykonywanie zleconych mu zadań.

4.Regularnie uiszczać składkę członkowską do 30 marca każdego roku

 

§ 6

Ustanie członkostwa:

1.Wystąpienie z klubu poprzez pisemną rezygnację.

2.Skreślenia na wniosek skarbnika z powodu zalegania z opłatą członkowską.

3.Wykluczenia przez Sąd Koleżeński RSHGRDOiDI./ pramwomocnie  nałożoną karę

4.Śmierci członka.

 

Rozdział III

 

Cele i środki działania Klubu.

 

§ 7

Celem  Klubu jest rozwój hodowli  Stawaka Śląskiego  zgodnie z obowiązującym wzorcem by osiągnąć najwyższy poziom wystawowy.

 

§ 8

Klub realizuje swe cele poprzez:

1.Propagowanie hodowli gołębi rasy Stawak Śląski.

2.Organizowanie wystaw i pokazów.

3.Organizowanie uczestnictwa członków klubu w wystawach i pokazach w kraju i          zagranicą.

4.Współpraca z Komisją Standaryzacyjną Polskiego Związku HGRiDI

5.Współpraca z Kolegium Sędziów Polskiego Związku HGRiDI

6.Prowadzenie corocznej analizy stanu hodowli.

7.Klub w swej działalności musi przestrzegać ustawy o stowarzyszeniach statutu PZHGRiDI oraz stosować się do regulaminu i uchwał zarządu głównego PZHGRiDI

8.Współpracowanie z podobnymi klubami w kraju i za granicą Polski.

 

Rozdział IV

 

Władze Klubu

§ 9

Władzami klubu są:

 

1.Walne Zebranie Członków

2.Zarząd Klubu.

§ 10

Kadencja władz Klubu trwa 4 lata do czasu wyboru nowych władz.

Walne  zebranie Członków Klubu

§ 11

1.Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.Zebranie zwyczajne sprawozdawcze  zwoływane jest przez Zarząd Klubu co roku do 30 czerwca.

3.Zebranie zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu co 4 lata w okresie do 30 czerwca.

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub na pisemny   wniosek co najmniej 1/3 członków w terminie 30 dni od daty wpływu  wniosku.

5.W przypadku nie zwołania przez Zarząd Klubu zebrania określonego w ust. 4, zebranie może zwołać jego wnioskodawca.

6.Członkowie Klubu o zwoływanym Walnym Zebraniu i innych zebraniach powiadamiani są z 30 dniowym wyprzedzeniem na stronie     internetowej Klubu.

7.Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy udziale co najmniej   połowy członków lub bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, który może się odbyć po 15 minutach.

 

§ 12

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.Uchwalenie kierunków działania zgodnego z statutem Rawickiego Stowarzyszenia.

2.Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Sądu Koleżeńskiego RSHGR, DOiDI.

3.Udzielanie /lub nieudzielanie/ absolutorium Zarządowi Klubu.

4.Wybór władz Klubu :

 a/ przewodniczącego Klubu i jego zastępców

 b/ sekretarza Klubu

 c/ skarbnika Klubu.

5.Wybór władz Klubu odbywa się jawnie  lub tajnie /na wniosek co najmniej 1/3 obecnych członków na Walnym Zebraniu/

6.Rozpatrywanie wniosków Zarządu Klubu  i odwołań od ich decyzji.

 

§ 13

Zarząd Klubu

1.Zarząd Klubu pod kierunkiem przewodniczącego kieruje całokształtem   działalności Klubu.

2.Zarząd Klubu działa zgodnie z niniejszym regulaminem i  ze statutem  Polskiego Związku Hodowli Gołebi  Rasowych  i Drobnego Inwentarza.

3.Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów składu Zarządu Klubu.

4.Zarząd Klubu odbywa zebrania  w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku z których sporządza protokół.

 

§ 14

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1.Kierowanie działalnością Klubu by osiągnąć cele zawarte w niniejszym regulaminie.

2.Przyjmowanie i skreślanie członków.

3.Prowadzenie ewidencji członków Klubu.

4.Prowadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji za którą odpowiada przewodniczący Klubu.

5.Opracowanie i przedkładanie Zjazdom Członków Rawickiego Stowarzyszenia sprawozdań z działalności Klubu Hodowców Stawaka Śląskiego.

6.Organizowanie klubowych wystaw i pokazów gołębi rasy Stawak Śląski.

7.Uczestniczenie w wystawach  organizowanych przez Związki i Stowarzyszenia krajowe i zagraniczne.

8.Przeprowadzanie corocznej analizy stanu hodowli w zakresie liczebności gołębi.

9.Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

10.Skarbnik Klubu jest zobowiązany do rzetelnego prowadzenia finansów Klubu a ze swej działalności przedstawia sprawozdanie na Walnym Zebraniu Członków, które udziela mu  / lub nie udziela/ absolutorium.

 

§ 15

Sprawy sporów i nieporozumień pomiędzy członkami Klubu lub Zarządem a członkiem Klubu rozpatrywał i rozstrzygał będzie Sąd Koleżeński Rawickiego Stowarzyszenia zgodnie ze statutem RSHGR,  DO i Di oraz regulaminem wewnętrznym tegoż sądu.

 

Rozdział V

 

Zmiany regulaminu i rozwiązanie Klubu

1.Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zjazdu Członków w podjętej większością  2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ liczby ogółu członków i akceptacji zjazdu   członków Rawickiego Stowarzyszenia HGRDOiDI

2.W razie rozwiązania Klubu posiadany majątek poprzez powołaną Komisję Likwidacyjną zostanie przekazany na rzecz Rawickiego Stowarzyszenia HGRDOiDI.